Privatnost


Na sajtu Balkane.com nije dozvoljeno objavljivanje tuđih ličnih informacija bez saglasnosti tih osoba (brojeva telefona, adrese, e-mail-ova i slično). Korisnici su svjesni da će podaci koje su unijeli u svoj korisnički profil biti javni i dostupni drugim članovima sajta Balkane.com. Tokom registracije neophodno je da ostavljate ispravne e-mail adrese, koja neće biti poznata ostalim članovima ako im vlasnik lično to ne omogući.


Ukoliko neko želi da javno iznese sopstvene lične podatke u svom korisničkom profilu ili putem drugih servisa sajta Balkane.com, može to učiniti na sopstvenu odgovornost. Preporučujemo da se za lične kontakte koriste privatne poruke ili forma za kontakt na e-mail.


Sajt Balkane.com može koristi cookies da bi se sačuvale informacije na vašem računaru. Cookies fajlovi ne sadrže ni jednu od informacija koju ste unijeli prilikom registracije, oni služe za prepoznavanje vašeg korisničkog naloga na sajtu.


Balkane.com se ne može držati odgovornim za bilo koji od hakerskih napada kojim se mogu preuzeti podaci korisnika ili na drugi način prouzrokovati neprilike.
Balkane.com ne odgovara za korištenje podataka iz korisničkog profila ili podataka koje je korisnik iznio koristeći druge servise sajta Balkane.com, od strane drugih registrovanih članova Balkane.com ili drugih lica koja su došla do njih. Ipak, ukoliko smatrate da neko od članova balkanje.com zloupotrebljava vaše podatke, obavjestite nas o tome na e-mail info @ balkane.com